Ko smo mi

KO SMO MI

Pokret Slobodna Srbija je politička organizacija socijaldemokratske orijentacije, koju smo oformili nezadovolјni postojećim stanjem u državi. Nismo profesionalni političari već obični lјudi svih profila i profesija.

Osnivačku skupštinu smo održali 1. februara 2020. godine i od tada neprekidno rastemo. Svakodnevno nam se priklјučuju novi lјudi, najpre iz Beograda, Rače i Prokuplјa a u poslednje vreme iz svih delova Srbije.

Okupili smo se jer delimo zajedničku ideju da je moguće oterati s vlasti i sudski procesuirati sve političare koji su nas izneverili jer su bili ili nesposobni ili korumpirani te da je moguće uspostaviti sasvim novi društveni sistem i zdravu i humanu zajednicu u Srbiji.

Naš prvi politički cilј je demontaža sadašnjeg štetnog i zastrašujućeg, partijskotajkunskog koruptivnog privrednog sistema koji državu vodi u propast, što podrazumeva smenu svih nekompetentnih i kompromitovanih lјudi. To neće biti lako, ali je neophodno. Važan deo tog cilјa je i procesuiranje svih koji su u poslednjih 30 godina urušavali društveno-politički život građana i bili deo korupcije i bezakonja. Za to će instrumenti biti lustracija, provera porekla imovine, davanje izvršnih ovlašćenja institucijama kao što su Agencija za borbu protiv korupcije i Uprava za sprečavanje pranja novca, a kao najvažnije – osposoblјavanje tužilaštva da samostalno i profesionalno radi i štiti građane i državu.

Naš drugi politički cilј je izgradnja funkcionalne države na bazi naših realnih resursa, izgradnja novog humanog društva, efikasnog i potpuno decentralizovanog političkog, ekonomskog, privrednog, pravnog i ekološkog sistema u korist i po meri običnih lјudi. Ostvarenje naše nove budućnosti neće biti lako, ali je moguće, a mi nudimo viziju i program kako da to zajedno postignemo.

Zamislite slobodnu Srbiju, u kojoj je srušen i demontiran stari sistem i izgrađeno novo humano društvo!

SRUŠEN I DEMONTIRAN STARI SISTEM:

 • Svi štetni, koruptivni i nelegalni ugovori dosadašnje vlasti su procesuirani.

 • Svima koji su javne funkcije zloupotrebili, činjenjem ili nečinjenjem, trajno je zabranjeno da budu na javnim funkcijama i da učestvuju u političkom životu.

 • Istraženo je poreklo imovine svih prethodnih i sadašnjih političara i nosilaca državnih funkcija u javnom sektoru, uklјučujući i javna preduzeća.

 • Iskorenjena je korupcija i oduzeta sva nezakonito stečena imovina i objekti.

 • Tužioci su kažnjeni zbog selektivnog i diskriminatorskog krivičnog gonjenja ili zbog namernog odlaganja predmeta do zastarelosti.

 • Ukinuti su zastareli propisi, lavirinti birokratije i diskrecione odluke.

 • Postavlјene su trajne barijere za političke uticaje i korupciju u svim oblastima.

 • Potpuno je onemogućeno zapošlјavanje na osnovu političkih kriterijuma.

 • Iskorenjene su sve vrste monopolskog položaja i privilegije u poslovanju.

 • Ukinuto je svako davanje subvencija stranim investitorima.

 • Potpuno su eliminisane administrativne prepreke za poslovanje.

 • Sa medijske scene su izbačeni svi tabloidni i televizijski zagađivači, huškači i trovači, bez mogućnosti da se ikad više na nju vrate.

 • Uvedena je zabrana izgradnje MHE i ukinute sve nezakonito izdate dozvole.

 • Stopirani su svi ekološki štetni ugovori, naročito za beogradsku spalionicu.

 • Proizvodnja genetski modifikovane hrane je zabranjena na celoj teritoriji Republike Srbije.

 • Ukinuto je svako ograničavanje izvoza polјoprivrednih proizvoda.

 • Ukinuta je mogućnost da državno polјoprivredno zemlјište, kao javni resurs, bude prodato ili otuđeno na bilo koji način.

 • Nacionalni sportovi su oslobođeni od afera i eliminisani su navijački huligani.

 • Sprečena je realizacija svih tajnih i štetnih ugovora bivše vlasti i trajno su svi poništeni.

 • Sindikati su ohrabreni da se bore protiv ponižavajućih radnih mesta kojima su ucenjivani siromašni i ugroženi lјudi širom Srbije.

 • Preispitane su sve mahinacije, naročito one u vezi sa naselјavanjem migranata.

 • Sprečeno je instaliranje neproverenih tehnologija ili informacionih sistema potencijalno opasnih po zdravlјe stanovništva.

 • Vraćene su referentne nacionalne laboratorije za kontrolu uvoza hrane i proizvodnju lekova.

 • Ukinute su prepreke u proceduri za uvoz lekova registrovanih u EU i drugim razvijenim zemlјama.

 • Obezbeđena je široka dostupnost lekova i svima su omogućena jednaka prava na lečenje.

NOVO HUMANO DRUŠTVO:

 • U Srbiji se živi po evropskim standardima, uz poštovanje demokratskih načela i svih lјudskih prava.

 • Ekonomija Srbije raste na sopstvenim resursima, s tržištem rada po meri čoveka.

 • U socijalno odgovornoj pravnoj državi za sve nas vladaju isti zakoni i pravo.

 • Radnik nije više podanik i ne preživlјava nego dostojanstveno živi od svog rada.

 • Svako ima pravo na lični bankrot i egzistencijalni minimum, pravo na na krov nad glavom, besplatno obrazovanje i besplatno zdravstveno osiguranje.

 • Donose se novi jednostavni, međusobno usaglašeni i svima razumlјivi zakoni.

 • Pravosuđe je samostalna nezavisna jaka i efikasna treća državna vlast.

 • Proširene su nadležnosti državnih tužilaca i obezbeđena puna javnost izbora sudija i tužilaca.

 • Ukinute su astronomske sudske takse i dažbine i omogućena jednaka dostupnost pravosuđa za sve.

 • Raspisuju se konkursi za sva rukovodeća mesta i po definisanim kriterijumima se biraju stručni lјudi sa pravim diplomama i karijerama.

 • Odluke od interesa za lokalnu zajednicu se donose i samostalno realizuju na lokalnom nivou.

 • Sprovedena je temelјna fiskalna decentralizacija i lokalne zajednice imaju više novca, a država pomaže zajednicama u kojima su rashodi veći od prihoda.

 • Umesto jedne, Srbija je podelјena na više izbornih jedinica a glasanje je i elektronsko.

 • Poslanici i odbornici, birani po većinskom sistemu, po imenu i prezimenu, istinski su predstavnici naroda.

 • Uveden je kancelarski sistem u kome skupština bira samo premijera, a vlada nema više od desetak ministarstava.

 • Izbor za gradonačelnike i predsednike opština je direktan.

 • Značajno su povećana budžetska izdvajanja za kulturu i ona zauzima važno mesto obrazovanju i javnom prostoru.

 • U medijima sa nacionalnom frekvencijom se sprovedi program obnove nacionalne kulture i kulturnog nasleđa nacionalnih manjina.

 • Nacionalna kultura je široko promovisana, u selima ponovo rade domovi kulture.

 • Uvedene su visoke kazne za kršenje ekoloških standarda, naročito za zagađenje vazduha i voda.

 • Uvedeni su jedinstven sistem zaštite i upravlјanja vodama i sistemsko upravlјanje ekološkim rizicima.

 • Grade se regionalne deponije i izmešta opasni otpad iz naselјa.

 • Drastično su povećana izdvajanja za razvoj nauke i podsticanje naučnih istraživanja kao osnove napretka jednog društva.

 • Svim prosvetnim radnicima su vraćeni finansijsko dostojanstvo i zasluženo mesto u društvu.

 • U centru nastavnog procesa se nalazi učenik, motivisan za pojačanu aktivnost i osposoblјen za samostalni rad.

 • Obrazovanjem se razvijaju kreativnost i sloboda umesto pasivne reproduktivnosti.

 • Školske uprave su na usluzi prosvetnim radnicima.

 • Roditelјima je omogućeno da aktivno učestvuju u radu škola.

 • Nema više samostalnog odlučivanja ministara u oblasti prosvete i obrazovanja.

 • Fakultetsko obrazovanje je neprofitno.

 • Visokom obrazovanju je cilј interaktivni, samostalni i istraživački rad studenata umesto zastarele predavačke nastave.

 • Novac iz pristupnih fondova se koristi preko nove razvojne banke pa novac više nije izložen korupciji ili razbacan po opštinama.

 • Daju se beskamatni krediti za pokretanje proizvodnje i izgradnju infrastrukture.

 • Sprovedeno je vraćanje vlasništva nad otuđenim prirodnim resursima.

 • Agrarni budžet se planira na periode od najmanje pet godina.

 • Država obezbeđuje regresiranje goriva, organskog đubriva i sredstava za zaštitu.

 • Sprovedena je komasacija na celokupnoj teritoriji Srbije.

 • Kroz pomoć proizvodnji zdrave hrane i razvoju i očuvanju ruralnih oblasti obezbeđen je ravnomeran regionalni razvoj.

 • Ukinuti su pogubni maksimumi u pogledu površine zemlјišta, broja grla stoke ili skladišnih i prerađivačkih kapaciteta kao prava na subvencije u polјoprivredi.

 • Svi imaju slobodan i besplatan pristup sportu i sportskim aktivnostima gde god da žive i bez obzira na lične sposobnosti.

 • Neprekidno jača primarna zdravstvena zaštita u sklopu prava na besplatno lečenje.

 • Doktori su rasterećeni administracije a privatni sektor je uklјučen u sistem zdravstva u celini.

 • Rukovođenje zdravstvenim ustanovama je profesionalno, pobolјšane su kontrole zaraznih bolesti i spremnost zdravstvenog sistema na vanredne situacije.

 • Bezbednosne institucije su vraćene u službu državlјana Srbije uspostavlјanjem civilne kontrole i beskompromisnim iskorenjivanjem korupcije.

 • Strategijom prostornog razvoja planira se osmišlјen dugoročni razvoj i uređenje cele zemlјe.

 • Lokalne samouprave samostalno donose sve prostorne i urbanističke planove, strategije razvoja i programe uređivanja građevinskog zemlјišta.

 • Sprovodi se obavezno neposredno uklјučenje svih meštana u proces planiranja, donošenje odluka i kontrolu rezultata.

 • U urbanizmu se prvo uvažava volјa komšiluka, nakon toga mišlјenje struke i tek na kraju reč političara.

 • Inženjerska komora Srbije je transformisana u autonomne i nezavisne strukovne komore.

 • Umesto dosadašnjih skupih politikantskih improvizacija sada je uspostavlјen sistem planiranja saobraćaja baziran na vladavini prava i primeni struke.

Zamislite ovakvu slobodnu Srbiju!

Mi smo je zamislili i borićemo se za nju. Sve vas koji želite da najzad živimo u normalnoj i sređenoj demokratskoj državi pozivamo da nam se u toj borbi pridružite.