Program Pokreta Slobodna Srbija

Pokret Slobodna Srbija je socijal-demokratske orijentacije, a naš glavni politički cilj je uspostavljanje novog političkog, ekonomskog, pravnog i ekološkog sistema, po EU standardima za kvalitet života građana, uz poštovanje demokratskih načela i svih ljudskih prava, u kome će se odluke od interesa za lokalnu zajednicu donositi na lokalnom nivou, uz administrativnu i fiskalnu decentralizaciju i solidarnost sa zajednicama u kojima su rashodi veći od prihoda. Mi smo zamislili takvu slobodnu Srbiju i borićemo se za nju, a građanima nudimo viziju i program kako da je zajedno stvorimo.  

Ekonomija i finansije

Kao zadatak smo postavili izgradnju efikasnog privrednog sistema i humanog društva, a to znači privrednog sistema sa tržišnom ekonomijom i socijalnom državom. Ekonomski fokus u slobodnoj Srbiji biće na razvoju proizvodnje, kao osnove za stabilnu distribuciju i potrošnju države i pojedinca. Cilj našeg ekonomskog programa je stvaranje samoodržive i snažne ekonomije, kao uslov za stvaranje ukupne nadgradnje: zdravstva, obrazovanja, bezbednosti, nauke, kulture i svega drugog. Snažna ekonomija i razvijena nadgradnja su ujedno preduslovi za razvoj demokratije, ljudskih prava i eliminacije materijalnog i duhovnog siromaštva. Izgradićemo uslove za razvoj tržišne ekonomije, što  znači tržišna konkurencija privrednih subjekata, tržište radne snage i tržište kapitala. Na ovaj način obezbedićemo jednake šanse svakom privredniku na uspeh, jednake šanse svakom zaposlenom na izgradnju sopstvene karijere i jednake šanse svakom investitoru. Stvaranjem jake ekonomske baze stvorićemo preduslov za efikasnu socijalnu državu. Socijalna komponenta će biti korektivni faktor devijacija koje mogu nastati na slobodnom tržištu, pravo na lični bankrot, tj. pravo na egzistencijalni minimum i život dostojan čoveka, pravo na obrazovanje i parvo na zdravstveno i penziono osiguranje. Pri tome, vodićemo računa o dva principa: pravo na socijalnu sigurnost, a to znači državno besplatno obrazovanje i obavezno penziono i zdravstveno osiguranje i drugo: pravo izbora, a to znači privatno obrazovanje i privatno zdravstveno i penziono osiguranje. Sprovešćemo demontažu partijsko-tajkunskog privrednog sistema i sveobuhvatno i radikalno ukidanje administrativnih prepreka za poslovanje, uz konstituisanje korporacija, akcionarskih društva kotiranih na Berzi, kao nosioca privrednog razvoja i stožera okupljanja malih i srednjih preduzeća, ali i otvaranje investicionih alternativa za domaću štednju. Zbog deficita ljudskih resursa generisaćemo prelazak sa ekstenzivnog na intenzivni privredni razvoj, na bazi realnih resursa naše zemlje, njene veličine, geografskog položaja, stepena društveno-ekonomskog razvoja i nacionalne kulture, čime ćemo odrediti komparativne prednosti i pravce razvoja. Posebnu pažnju posvetićemo održivom korišćenju prirodnih resursa u privredne svrhe(,) kroz njihovo planirano, racionalno korišćenje, tako da ne dolazi do narušavanja prirodnih ekosistema i uskraćivanja prirodnih resursa budućim generacijama.  

Rad i socijalna politika  

Slobodna Srbija će biti država socijalne pravde, socijalno odgovorna, s tržištem po meri čoveka građanina, s održivim tržištem rada. Radnik će biti građanin, a ne podanik, povratiće dostojanstvo (biće mu vraćeno dostojanstvo), od svog rada će živeti, a ne preživljavati. Potpuno će biti onemogućeno zapošljavanje na osnovu političkih kriterijuma, bez poštovanja predviđenih kriterijuma i procedure. Ukinućemo davanje subvencija stranim investitorima. Osnovaćemo specijalizovani sud za radne odnose, što je inače praksa u mnogim razvijenim zemljama, čime će se doprineti efikasnosti i brzini rešavanja radnopravnih sporova. Važan cilj nam je da podstaknemo i unapredimo sindikalnu delatnost, nezavisnu od politike i delovanja političkih stranaka, čime ćemo obezbediti konstantni socijalni dijalog, a ne samo onda kada na dnevni red dolazi pitanje odlučivanja o minimalnoj ceni rada. Uskladićemo radnopravne i socijalnopravne propise sa normativom Međunarodne organizacije rada i EU propisima, noveliraćemo anti-diskriminatorno zakonodavstvo, kao i propise o uzbunjivanju i sprečavanju zlostavljanja na radu, na način da budu primenjivi. To će doneti poboljšanje uslova rada za zaposlene, suzbijanje nelegalnog rada i preduzetništva, kreiranje povoljnog preduzetničkog ambijenta za poslodavce, a biće normirani i pojedini specifični oblici fleksibilnog radnog odnosa. Cilj naših mera su povećanje stope zaposlenosti i inkluzije u tržište rada, obezbeđivanje adekvatne zaposlenosti, rast zapošljavanja mladih, žena i Roma i redukcija broja socijalno ugroženih na najmanju moguću meru.  

Uprava i lokalna samouprava  

Umesto jedne, Srbija će biti podeljena na više izbornih jedinica, a uređivanje biračkog spiska će biti decentralizovano. Izborna administracija će biti profesionalizovana, biće uvedeni personalizovani birački listići, a glasanje će biti elektronsko, i to po većinskom sistemu na svim nivoima. Poslanici izabrani većinskim sistemom imaće jasnu i direktnu odgovornost prema građanima koji su ih birali. Umesto postojećeg, uvešćemo kancelarski sistem u kome skupština bira premijera, a ne vladu, pa premijer formuliše politiku vlade, bira i otpušta ministre, za šta nije neophodna potvrda skupštine i jedini je odgovoran za odluke vlade. Vlada neće imati više od desetak ministarstava. Biće uveden direktan izbor za gradonačelnike i predsednike opština, na osnovu autonomnog političkog programa i poverenja koje su stekli kod građana na lokalu. Njihovo Gradsko, odnosno Opštinsko veće i oni će se zato brinuti za interes građana koji su ih izabrali, a ne više za interes neke stranačke centrale u Beogradu. Na taj način će se eliminisati i mogućnost prekomponovanja administracije lokalne samouprave(,) preletanjem odbornika posle izbora na republičkom nivou. Novi profesionalizovani javni menadžment će funkcionisati po principima dobre uprave sa jedinstvenom bazom podataka. Oslobođeni pritiska bavljenja dnevnim politikanstvom, baviće se strategijskim planiranjem u javnom sektoru, ovladaće naprednim tehnologijama i povećaće efikasnost, uz usklađivanje standarda državne uprave i lokalne samouprave sa standardima EU. Ove mere povezaće uprave na svim nivoima sa ljudima zbog kojih uprave i postoje, a doneće građanima slobodne Srbije depolitizaciju, debirokratizaciju, decentralizaciju i uspešnu zaštitu javnog interesa.  

Kultura  

Najvažniji zadatak će nam biti jačanje položaja radnika u kulturi i podsticanje slobodnog stvaralaštva, a u sklopu tih mera i trajno rešavanje statusa slobodnih umetnika i radnika u kulturi, s jasnim principom razdvajanja klasičnog pojma radnog staža od radnog staža za umetnike, tako da se optimalno urede njihova prava na penziju i socijalno i zdravstveno i osiguranje. U slobodnoj Srbiji će jedan od prvih koraka biti decentralizacija i otvaranje ustanova i domova kulture širom Srbije. Trajni zadaci u ovoj oblasti će biti i prenamena i organizacija zapuštenih prostora u vlasništvu države ili lokalnih samouprava i davanje na korišćenje umetnicima, posebno mladim, uz minimalne ili simbolične naknade. Republički budžet će se ubuduće donositi s neprekidnim značajnim povećanjem izdvajanja za kulturu, sredstava za osnovne delatnosti zapostavljenih ustanova kulture i za finansiranje razvojnih projekata u kulturi. Obezbedićemo snažno i trajno mesto kulture u obrazovanju, javnom prostoru i u medijima, naročito u medijima sa nacionalnom frekvencijom, a bićemo posvećeni promociji i otvaranju kulture ka svetu, kao i očuvanju kulturnog nasleđa nacionalnih manjina. Sa medijske scene izbacićemo sve zagađivače, huškače i trovače, bez mogućnosti da se ikad više na nju vrate.  

Ekologija  

Slobodna Srbija će, sprovodeći održivi razvoj na svim nivoima, uz mnogo muke i napora, na kraju postati ekološki čista, sposobna da obezbedi očuvanje biodiverziteta, pejzaža i kvaliteta vazduha i zemljišta. Da bi smo to zajedno postigli biće sprovedene revizija, popravka i harmonizacija sistemskog i horizontalnog zakonodavstva. Njime ćemo uvesti jedinstven i neprikosnoven sistem zaštita i upravljanja vodama i izvorištima, sistemsko upravljanje ekološkim rizicima, vraćanje vlasništva nad otuđenim prirodnim resursima, zabranu izgradnje MHE i obezbediti ukidanje nezakonito izdatih dozvola. Izgradićemo planirane regionalne deponije i sprovesti beskompromisnu kategorizaciju i izmeštanje opasnih otpada iz naselja. Posebna pažnja će biti posvećena formiranju reciklažnih centara za otpad, a stopiraćemo sve štetne ugovore, naročito za beogradsku spalionicu. Laboratorije za ispitivanje kvaliteta vode, zemlje, vazduha i svega što čini kvalitet života u životnoj sredini biće nezavisne. Zamenićemo, u što je moguće kraćem roku, prljave tehnologije i obezbediti podsticaj razvijanju zelene i cirkularne ekonomije i korišćenju biomase i solarne energije kao obnovljivih izvora energije. Osim u obrazovanje, planiramo uvođenje ekologije i u edukaciju ukupnog stanovništva.  

Obrazovanje  

Reforme u svim delovima vaspitno-obrazovnog sistema – predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju uskladićemo sa potrebama modernog društva u stalnim promenama. Utvrđivaćemo mreže predškolskih ustanova na osnovu demografskih pokazatelja, uz donošenje integrisanih programa vaspitanja utemeljenih na holističkom pristupu prema interesovanjima i s ciljem razvijanja ličnih potencijala dece, uz uvođenje svakodnevnog fizičkog vaspitanja u vrtiće. Unutrašnjom pedagoškom reformom škole uvešćemo novu koncepciju nastave u kojoj će u centru biti učenik i njegov samostalni rad, umesto sadašnje nedelotvorne koncepcije reproduktivne nastave. Reformisaćemo sve programe nastave i učenja i rasteretiti ih nepotrebnih informacija, istovremeno negujući našu tradiciju i kulturu. Najvažniji cilj će biti dobrobit deteta i stvaranje obrazovanog pojedinca kome će obrazovanje davati slobodu i pokretljivost u okviru profesije i mogućnost lakšeg ostvarenja egzistencije. Nastavni proces će imati integrisan pristup učenju u čijoj osnovi će četiri kategorije: srpski jezik i književnost, umetnost, matematika (nauka) i fizičko i zdravstveno vaspitanje – biti četiri čvrsta i trajna stuba našeg obrazovnog sistema. Principi i zadaci obrazovanja će biti individualizacija i prebacivanje težišta na razvijanje kreativnog mišljenja, samostalnosti u radu i kulturu permanentnog, celoživotnog učenja, kao i razvijanje primenjenog odnosno funkcionalnog znanja, uz podjednako negovanje nacionalne kulture i tradicije kao i multikulturalnosti, koja je jedna od bitnih karakteristika našeg društva. Reformisaćemo školske uprave tako da budu na usluzi prosvetnim radnicima pružajući im validne podatke, pravne i stručne savete. Roditeljima će biti omogućeno da aktivno učestvuju u radu školskih ustanova. Savremeni sistem će vratiti autoritet školi i ugled i dostojanstvo nastavnicima. Regulisaćemo zvanja nastavnika i kriterijume za napredovanje. Sprovešćemo decentralizaciju i eliminisanje odlučivanja samog ministra, čime će se vratiti autonomija Nacionalnom prosvetnom savetu i Savetu za srednje stručno obrazovanje. Reforma nastavničkih fakulteta podrazumeva novi i savestan pristup države prosveti i obrazovanju kroz zakonsku regulativu i povećanje izdvajanja države za unapređivanje rada obrazovnih institucija i podizanje standarda prosvetnih radnika. Pedagoški fakulteti će biti mesta u kojima se stiču nastavničke kompetencije za školu 21. veka i koncepciju nastave koja se temelji na samostalnom radu učenika i primeni delotvornijih modela projektne, modularne, heurističke, problemske i drugih oblika nastave sa učenikom u centru nastavnog procesa. Fakultetsko obrazovanje će biti neprofitno. Ključne reformske promene u visokom obrazovanju će stvoriti optimalne uslove za interaktivni, samostalni i istraživački rad studenata, umesto zastarele predavačke nastave.  

Poljoprivreda  

Podsticanje proizvodnje zdrave hrane, razvoj i očuvanje ruralnih oblasti, vidimo kao najveće šanse za ekonomski i ravnomeran regionalni razvoj slobodne Srbije. Državno poljoprivredno zemljište je javni resurs, tako će biti i tretirano i neće više biti predmet prodaje, niti otuđivanja na bilo koji način. Hitno će biti formirana razvojna banka koja će davati beskamatne kredite za pokretanje proizvodnje i izgradnju infrastrukture, a kroz nju će se koristiti i novac iz pristupnih fondova EU, umesto da, kao do sada, bude izložen korupciji ili razbacan po opštinama. Agrarni budžet će biti planiran na period od najmanje pet godina, kako bi poljoprivredni proizvođači i ostali učesnici na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mogli da planiraju proizvodnju i poslovne promene. Država će obezbediti regresiranje goriva, organskog đubriva i sredstava za zaštitu i hitno uvođenje niže cene dizel-goriva tipa evro-dizel za poljoprivredne proizvođače i zadruge, kao i sprovođenje komasacije na celokupnoj teritoriji Republike Srbije. Kroz ove i druge mere usmerene na snižavanje cene proizvoda, podizaćemo konkurentnost domaće poljoprivredne proizvodnje. Važne mere će biti ukidanje subvencija (direktnih davanja) po hektaru obradive površine i ukidanje pogubnih maksimuma u pogledu površine i broja grla stoke za ostvarivanje prava na subvencije, uz ukidanje  bilo koje vrste monopolskog položaja, naročito u pogledu skladišnih i prerađivačkih kapaciteta. Proizvodnja genetski modifikovanih organizama biće zabranjena na celoj teritoriji Republike Srbije. Ukinućemo ograničavanje izvoza poljoprivrednih proizvoda, kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućilo da ostvare najbolju moguću cenu za svoje proizvode, a u cilju povećanja prihoda i unapređenja kvaliteta života, naročito u ruralnim oblastima. Održavaćemo redovno mreže za odvodnjavanje i neće biti taksi za odvodnjavanje onim poljoprivrednim proizvođačima koji nisu uživaoci ove usluge. Podsticaćemo udruživanja poljoprivrednih gazdinstava u zadruge, naročito radi izgradnje hladnjača i skladišnih prostora za poljoprivredne proizvode, izgradnju klanica i hladnjača za meso kao i mlekarsko-prerađivačkih postrojenja. Neće više biti ni obaveze obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva, ukoliko u toku fiskalne godine na poljoprivrednom gazdinstvu nije došlo do bitnih promena. Restruktuiraćemo i poljoprivredne savetodavne i stručne službe(,) radi unapređenja njihove efikasnosti i povećanja broja poljoprivrednih savetodavaca i kontinuirano sprovoditi mere direktne podrške investicijama u prerađivačke, skladišne i turističko-ugostiteljske kapacitete, investicije u žensko preduzetništvo i funkcionalne lokalne akcione grupe za konkretne projekte lokalnog i ruralnog razvoja u svojim oblastima.  

Sport i omladina  

Kroz pravno unapređenje i dodatno uređenje nacionalnog sporta, u slobodnoj Srbiji ćemo sport i sportske aktivnosti učiniti pre svega dostupnim običnim građanima, a zatim ih sistemski urediti i osloboditi od afera, poltronizma, ovisništva, ulizivanja i korupcije. Napravićemo sistem sporta u kom građani Republike Srbije imaju slobodan pristup sportu(,) gde god da žive i bez obzira na lične sposobnosti. Sprovešćemo mere za kreiranje pravnog ambijenta u kome sportski subjekti postaju suštinski nezavisni od države i sposobni za upravljanje procesima poslovanja i demokratskog odlučivanja. To će doneti povećanje broja učesnika aktivno uključenih u organizovane rekreativne aktivnosti (deca, mladi i odrasli), povećanje broja manifestacija i sistemskih kampanja, usavršavanje sistema besplatnog uključenja dece u sport i povećanje broja dece u organizovanim sportskim aktivnostima. Podsticaj će biti i na jačanju uticaja nauke i obrazovanih sportskih stručnjaka u programskim aktivnostima nacionalnog sporta kroz sistem obrazovanja, usavršavanja i inovacije savremenih znanja.  

Zdravstvo  

Jačanje primarne zdravstvene zaštite i unapređenje njenog kvaliteta u slobodnoj Srbiji biće nam prioritetni zadatak. To ćemo ostvarati definisanjem proširene mogućnosti delovanja prevencije i njenim uključivanjem u osnovni paket mera u sklopu prava na besplatno lečenje. Reorganizaciju primarne zdravstvene zaštite sprovešćemo tako da bude na teritoriji opštine kao obavezni vid zdravstvene zaštite kroz domove zdravlja, uz rasterećenje doktora od administracije. Olakšaćemo i uslove za formiranje ambulanti porodične medicine, naročito kroz javno-privatno partnerstvo i uključivanje privatnog sektora u sistem zdravstva u celini. Trajni zadaci će nam biti široka dostupnost lekova i smanjenje opterećenja za te lekove. Drastično ćemo ukinuti prepreke i propisati olakšice u proceduri za uvoz lekova registrovanih u EU i u drugim razvijenim zemljama. U saradnji sa lekarskom komorom i najboljim profesionalcima dodatno ćemo se posvetiti poboljšanju kontrole zaraznih bolesti i njenom sprovođenju, kao i spremnosti za delovanje zdravstvenog sistema u vanrednim situacijama, uz obavezne vakcinacije stanovništva. Insistiraćemo na profesionalnom rukovođenju zdravstvenim ustanovama u državnom ili javnom vlasništvu, prvenstveno u domovima zdravlja, ali i drugim ustanovama, kao što su zavodi za zdravstvenu zaštitu, zavodi za transfuziju krvi, ustanove za ispitivanje lekova i druge. Visoko specijalizovane zdravstvene ustanove pokrivaće teritorije regiona, s tim da će biti uvedene u sistem i ravnopravne i u državnom, i u privatnom ili mešovitom vlasništvu.  

Bezbednost  

U ovoj osetljivoj i važnoj oblasti prioriteti su vraćanje integriteta bezbednosnim institucijama i njihovo vraćanje u službu građana. To ćemo obezbediti uspostavljanjem civilne kontrole, beskompromisnim iskorenjivanjem korupcije i jačanjem uloge službe unutrašnje kontrole  i drugih nadležnih službi u okviru ministarstava i agencija, sa ciljem podizanja etičkih standarda i usklađenosti poslovanja. Jedan od prioriteta će nam biti i objedinjavanje vojno-industrijskog kompleksa i unapređenje proizvodnje naoružanja i opreme za potrebe Republike Srbije. Donećemo sasvim nove propise vezane za procedure napredovanja, popunjavanja upražnjenih radnih mesta i postavljanja službenika na rukovodeće pozicije, kao i za odlazak sa najviših pozicija u ministarstvima i agencijama.  

Planiranje i urbanizam  

Prvi prioritet u slobodnoj Srbiji biće ukidanje zastarelih propisa i donošenje novih, jednostavnih, međusobno usaglašenih i svima razumljivih zakona. Tako ćemo ukinuti lavirinte birokratije, diskrecione odluke, administrativnu samovolju i prepreke, a doneti pravnu sigurnost, dvostepenost svih postupaka, potpunu dostupnost i javnost svih planova, pojednostavljenje svih procedura i zdravim ambijentom podstaći građevinarstvo. Drugi prioritet će biti decentralizacija nadležnosti uz novu institucionalnu organizovanost za planiranje, urbanizam, zemljište i izgradnju. Donošenjem moderne Strategije prostornog razvoja Srbije obezbedićemo vođenje osmišljenog dugoročnog razvoja i uređenja cele zemlje, a omogućićemo lokalnoj samoupravi da samostalno donosi sve prostorne i urbanističke planove, strategije razvoja i programe uređivanja građevinskog zemljišta, uz neposredno uključenje građana u proces planiranja, donošenje odluka i kontrolu rezultata. U Srbiji će se ubuduće prvo slušati volja građana iz komšiluka, posle toga struka, a tek na kraju političari. Treći prioritet nam je temeljna reforma posrnule Inženjerske komore Srbije(,) transformacijom u autonomne i nezavisne Strukovne Komore, koje će jasno regulisati ovlašćenja i odgovornosti profesionalaca, čime ćemo na prvo mesto vratiti struku i profesionalizam i napraviti trajne barijere za političke uticaje i korupciju. Tako ćemo obezbediti i stručnu pomoć u važnom zadataku u ovoj oblasti – procesuiranju štetnih, koruptivnih ili nelegalnih investicija dosadašnje vlasti.  

Saobraćaj  

U slobodnoj Srbiji će, umesto dosadašnjih skupih politikantskih improvizacija, biti uspostavljen sistem planiranja saobraćaja koji se bazira na vladavini prava i primeni struke, čime će se obezbediti ambijent za uspešno stručno i efikasno delovanje u oblasti saobraćaja. To ćemo obezbediti kroz donošenje strateških propisa i dokumenata, kojima se obezbeđuje politički prihvatljiv, stručan i dobro usmeravan uticaj na najvažnije elemente saobraćajnog sistema. Posle toga nam sledi podizanje obima zadovoljavanja javnih potreba građana u oblasti saobraćaja, kao i stepena unapređenja postojećeg stanja u oblasti saobraćaja u Republici Srbiji. Od državnog do lokalnog nivoa nam je zadatak uspostavljanje dobre koordinacije u sistemu saobraćaja, a zatim i razvoj i unapređenje javnog prevoza (gradski, prigradski, taksi prevoz – u gradskom saobraćaju), kao i unapređenje svih ostalih grana saobraćaja. Kao i u drugim oblastima, u novom sistemu(,) sprovešćemo decentralizaciju i u oblasti saobraćaja, tako da će lokalne samouprave imati punu nadležnost kod donošenja planova i programa razvoja lokalnog saobraćaja, uz samostalno donošenje planske i studijske dokumentacije koja se direktno ili indirektno bavi pitanjima razvoja saobraćaja na lokalu. Fiskalnom decentralizacijom, kojom se obezbeđuje suvereno upravljanje njihovim prihodima, ostvariće se i neophodan uslov da lokalne samouprave te investicije mogu samostalno i da realizuju.