RO za Ekonomiju

Kao zadatak smo postavili izgradnju efikasnog privrednog sistema i humanog društva, a to znači privrednog sistema sa tržišnom ekonomijom i socijalnom državom. Ekonomski fokus u slobodnoj Srbiji biće na razvoju proizvodnje, kao osnove za stabilnu distribuciju i potrošnju države i pojedinca.

Cilj našeg ekonomskog programa je stvaranje samoodržive i snažne ekonomije, kao uslov za stvaranje ukupne nadgradnje: zdravstva, obrazovanja, bezbednosti, nauke, kulture i svega drugog. Snažna ekonomija i razvijena nadgradnja su ujedno preduslovi za razvoj demokratije, ljudskih prava i eliminacije materijalnog i duhovnog siromaštva. 

Izgradićemo uslove za razvoj tržišne ekonomije, što  znači tržišna konkurencija privrednih subjekata, tržište radne snage i tržište kapitala. Na ovaj način obezbedićemo jednake šanse svakom privredniku na uspeh, jednake šanse svakom zaposlenom na izgradnju sopstvene karijere i jednake šanse svakom investitoru.

Stvaranjem jake ekonomske baze stvorićemo preduslov za efikasnu socijalnu državu. Socijalna komponenta će biti korektivni faktor devijacija koje mogu nastati na slobodnom tržištu, pravo na lični bankrot tj. pravo na egzistencijalni minimum i život dostojan čoveka, pravo na obrazovanje I parvo na zdravstveno i penziono osiguranje. Pri tome vodićemo računa o dva principa: parvo na socijalnu sigurnost, a to znači državno besplatno obrazovanje i obavezno penziono i zdravstveno osiguranje i drugo: parvo izbora, a to znači privatno obrazovanje I privatno zdravstveno i penzijono osiguranje. 

Sprovešćemo demontažu partijsko tajkunskog privrednog sistema i sveobuhvatno i radikalno ukidanje administrativnih prepreka za poslovanje, uz konstituisanje korporacija, akcionarskih društva kotiranih na Berzi, kao nosioca privrednog razoja i stožera okupljanja malih i srednjih preduzeća, ali i otvaranje investicionih alternativa za domaću štednju.

Zbog deficita ljudskih resursa generisaćemo prelazak sa ekstenzivnog na intenzivni privredni razvoj, na bazi realnih resursa naše zemlje, njene veličine, geografskog položaja, stepena društveno ekonomskog razvoja i nacionalne kulture, čime ćemo odrediti komparativne prednosti i pravce razvoja. 

Posebnu pažnju posvetićemo održivom korišćenju prirodnih resursa u privredne svrhe, kroz njihovo planirano, racionalno korišćenje tako da ne dolazi do narušavanja prirodnih ekosistema i uskraćivanja prirodnih resursa budućim generacijama.